Vánoční soutěž

 Prohlédněte si video z losování soutěže.

Zrebovanie-Vianocnej-sutaze

Video spustíte kliknutím na obrázek.

Výsledky losování výherců Vánoční soutěže SOFIA Jewelry 2021

1. cena  - dárkový poukaz v hodnotě 25 000 Kč
Simona P., Bratislava, SR

2. cena – dárkový poukaz v hodnotě 7 500 Kč
Edita H., Bratislava, SR

3. cena – dárkový poukaz v hodnotě 5 000 Kč
Barbora S., Ústí nad Labem, ČR

4. cena – dárkový poukaz v hodnotě 2 500 Kč
Adam J., Stakčínska Roztoka, SR

Výhercům soutěže srdečně gratulujeme.
Sofia Jewelry

Statut Vánoční soutěže platný pro prodejny a e-shop SOFIA

Statut Vánoční soutěže platný pro prodejny a e-shop SOFIA

 • Soutěž probíhá na všech prodejnách SOFIA ve Slovenské republice a vztahuje se i na nákupy uskutečněné přes e-shop SOFIA.
 • Zapojit se může každý zákazník, který nakoupí v síti prodejen nebo v e-shopu SOFIA od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
 • Zákazník se do soutěže přihlašuje vyplněním dotazníku, který mu bude po nákupu poskytnut a předáním tohoto dotazníku personálu prodejny.
 • Zákazníci nakupující přes e-shop SOFIA se do soutěže mohou zapojit potvrzením zájmu v košíku, před potvrzením a odesláním objednávky.
 • Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje Vyhlašovateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, číslo PSČ, telefon a/nebo e-mail pro účely organizování soutěže. Soutěžící jak dotyčná osoba má práva uvedená v ustanovení § 22 a násl. zákona. Tímto zároveň potvrzuje, že všechny jeho osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně, jsou pravdivé, správné a aktuální.
 • Na výhru není právní nárok. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní podmínky kdykoliv omezit, odložit, změnit nebo zrušit. Každá změna je účinná zveřejněním. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit ze soutěže kteréhokoliv soutěžícího, který porušil nebo porušuje pravidla této soutěže nebo který realizuje svou účast v soutěži v rozporu s dobrými mravy.
 • Zákazník se ve vybraném období může do soutěže registrovat vícekrát.
 • Souhlas platí do ukončení soutěže. Souhlas může zákazník odvolat i dříve a to písemně na adresu sídla Zadavatele. V takovém případě ho ale v případě výhry není možné kontaktovat.
 • Nákupy zákazníků nesmějí být rozdělovány do více nákupů za účelem možnosti registrovat se vícekrát. Pokud personál prodejny usoudí takové chování zákazníka jako účelné, může mu odmítnout vícenásobnou registraci.
 • Výherce bude vyhlášený na slavnostním slosování. O detailech souvisejících se losováním budou registrováni soutěžící předem informováni.
 • Výherce se musí prokázat dokladem o nákupu v síti prodejen SOFIA nebo v e-shopu SOFIA, provedeném v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021. Následně mu bude předána/zaslána výherní dárková poukázka na nákup šperků v síti SOFIA.
 • Peníze za nákupy uskutečněné v soutěžním období zákazníkem nevracíme, pokud k tomu nevznikne důvod na základě příslušných paragrafů o reklamaci zboží občanského zákoníku a podle reklamačního řádu firmy SOFIA.
 • Nepeněžitá výhra se zdaňuje ve smyslu platného zákona o dani z příjmů č. 595/2003 Z.z. SR.
 • Pravidla soutěže se řídí právními předpisy platnými v době jejího konání na území SR. Soutěžní podmínky jsou zveřejněny na webové stránce Zadavatele soutěže www.sofia.sk/cz. Tyto soutěžní podmínky nabývají účinnosti dnem soutěže.

Sofia Jewelry, s.r.o.
V Bratislavě, dne 1. 11. 2021