Štatút súťaže

Súťaž o strieborný medailón

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: SOFIA Jewelry, s.r.o.
Sídlo: Čajkovského 4, 811 04 Bratislava
IČO: 44708378
DIČ: 2022817654
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 58031/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 20. 12 12:00 do 21.12 18:00. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže do komentára napísal, čo pre neho znamená rodina.

5. Výhra
Výhrou v súťaži sú perleťové náušnice značky SOFIA v hodnote 45€.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou online žrebovacieho nástroja.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke Sofia Jewelry v príspevku.Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

Upozornenie: V žiadnom prípade na potvrdenie výhry nebudeme požadovať akékoľvek citlivé údaje z vašich platobných kariet. Prípadný pokus o získanie takýchto údajov od falošných stránok prosím okamžite nahláste. Na doručenie výhry nám bude stačiť vaša doručovacia adresa.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. 

8. Ochrana osobných údajov 
Osobné údaje súťažiacich sa zbierajú a uchovávajú len na účely vyhodnotenia súťaže a následne odovzdania výhry. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov na vyššie spomenuté účely.

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta (Facebook) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Meta a nie je s Meta inak spojená. 

V Bratislave, dňa 20. 12. 2021
Sofia Jewelry, s.r.o.